Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Soal Siap PAS 1 Bahasa Jawa SMP/MTs Kelas 8 K-13 Tahun 2019/2020

Download Contoh Soal Siap Penilaian Akhir Semester (PAS/UAS ) Satu (1/I) Mapel Bahasa Jawa SMP/MTs Kelas Delapan (8/VIII) Kurikulum 2013/K13 Tahu 2019/2020 pdf

Download Contoh Soal Siap Penilaian Akhir Semester (UAS ) Satu (1/I) Mapel Bahasa Jawa SMP/MTs Kelas Delapan (8/VIII) K-13 pdf


Tiada terasa pada saat tulisan ini diunggah, penilaian akhir semester (PAS) untuk tingkat SMP sudah akan dilaksanakan. Dengan demikian, sudah saatnya bagi para peserta didik untuk mempersiapkan PAS ini secara teratur, terarah, dan terencana.

Ikhtiar atau usaha yang harus ditempuh dengan teratur, terarah, dan terencana tersebut tentu saja dengan cara belajar. Ada beberapa tips atau saran bagi para peserta didik untuk dapat belajar secara efektif dan efisien. Belajar secara efektif berarti hasil belajar kita dapat tercermin secara memuaskan pada nilai ujian dan nilai rapor untuk mata pelajaran tertentu. Belajar secara efisien berarti kita belajar dalam durasi waktu tertentu untuk dapat mencapai pemahaman yang ingin diperoleh.
Belajar secara efektif dan efisien ini tentu saja memerlukan pembiasaaan dan kedisiplinan tinggi. Justru aspek pembiasaan pada kedisiplinan inilah yang akan banyak membantu para peserta didik kelak di dunia nyata. Sepintar apapun seseorang, jika tidak memiliki mentalitas disiplin yang tinggi, maka kepintaran tersebut tidak akan banyak membantu. Dengan demikian, pembiasaan belajar untuk menghadapi segala macam ujian, baik itu penilaian harian, penilaian tengah semester, maupun penilaian akhir semester diharapkan akan menciptakan mentalitas yang baik bagi para peserta didik.

Unggahan kali ini tentu saja berusaha memberi kontribusi kepada para peserta didik atau siswa untuk mempersiapkan penilaian akhir semester satu (1/I) dengan cara memberikan Contoh Soal Siap Penilaian Akhir Semester (PAS/UAS ) Satu (1/I) Mapel Bahasa Jawa SMP/MTs Kelas Delapan (8/VIII) K-13. Contoh soal yang kami unggah berasal dari contoh soal PAS satu (1/I) yang diujikan pada tahun yang telah lalu. Dengan demikian, maka contoh soal PAS 1 Bahasa Jawa SMP/MTs Kelas 8 tersebut memenuhi validitas empirik. Dengan kata lain, contoh soal yang kami sajikan ini telah terbukti diujikan. Soal yang telah memenuhi validitas empirik tersebut tentu saja akan membantu siswa atau peserta didik untuk memperoleh pemetaan yang jelas terhadap materi dan metode belajarnya sehingga harapan untuk mencapai hasil ujian akhir semester satu yang memuaskan dapat tercapai.

Berikut adalah kutipan dari Soal Siap Penilaian Akhir Semester (PAS ) Satu (1/I) Mapel Bahasa Jawa SMP/MTs Kelas Delapan (8/VIII) tersebut:


Ing wiwitan taun 2017 bakal ditekakake jembatan timbang portable menyang kutha Magelang. Kanggo para sopir sing adate nggawa momotan keladuk (over tonase) bakal nampa sanksi tegas saka aparat.

Jembatan portable iki dituku nganggo dhana APBD Kutha Magelang. Ora tanggung-tanggung piranti rega 180 yuta rupiyah iki diimpor saka Italia. Bedane jembatan portable bisa dipindhahake menyang papan sing dikarepake , beda karo jembatan konvensional. Jernbatan modern iki kanthi otomatis bisa nimbang kendharaan kang ngliwati timbarigan elektronik digital kang nyambung karo komputer. Yen kendharaan ngluwihi wates, (3) ...... bakal ngirim dhata kang bisa langsung dingerteni dening petugas ..

1. Undheraning pawarta ing ndhuwur yaiku ....

A. Tahun 2017 Magelang bakal nekakake jernbatan timbang portable
B. Regane Jembatan timbang kuw'i 180 uta rupiyah
C. Jembatan timbang kuwi dimpor saka Italia
D. Sanksi sing tegas marang sopir sing biyasa nggawa momotan keladuk

2. Miturut wacan ing dhuwur, piraregane jembatan portable iku?

A. 801 yuta rupiyah
B. 180 ewu rupiyah
C. 108 yuta rupiyah
D. 180 yuta rupiyah

3. Tembung rawan ing ukara "dalan kang rawan diliwati" ngemu teges ....

A Arang-arang
B. mbebayani
C. Ora tau
D. rusak

4: Yen kendharaan ngluwihi wates, bakal ngirim dhata kang bisa langsung dingerteni dening petuqas, Tembung kanq trep kang.go njangkepi cecek-cecek iku yaiku ....

5. Ancas utamane pamarentah kutha Magelang nekakake jembatan portable yaiku ....
A. Kanggo nertibake sopir sing biyasa nggawa momotan kaladuk (over tonase)
8. Kanggo nertibake sopir sing adate nggawa rnornotan saukuran
C. Kanggo nertibake petugas timbangan sing adate nyegati para sopir
D.  Kanggo nertibake pamarentah kutha Magelang bab angkutan uinum

Cerita Cerkak
SING NANDHUR BAKAL NGUNDHUH
Esuk iki langite katon isih peteng,pedhute kandel banget, Ian hawane uga adhem banget. Nanging kuwi kabeh ora nyuda kskarepane Bu Umi kanggo dodol pohung menyang pasar. Sanadyan gaweyan iku abot, nanging Bu Umi ora tau nggresula. Bu Umi saiki mung urip karo putrane sing isih kelas I SMP. Bu Umi ditinggal bojone wis pitung taun suwene. Kuwi uqa dadi [alarah llham, putrane Bu Umi, urip karo ibune ..

6. Saka punggelan crita cerkak" Sing nandhur bakal ngundhuh" ing dhuwur kepiye watake Bu Umi ?.
A. Sabar C. Seneng tetulung
8. Garnpanq duka D. Ora gelem rekasa
7. llham saben dina nqrewanqi ibune nggawa dagangan menyang pasar, amarga pohung sing digawa kira kira setengah kwintal. Sawise ngeterake dagangan, II ham bali rnenyanq ngomah kanggo tata - tata mangkat sekolah.
Saka punggelan crita cerkak "Sing nandhur bakal ngundhuh" ing dhuwur kepiye watake ilham?
A. Wegahan C. Sregep
B. Nesunan D. Mutungan

8. Bu Umi wis tata-tata ngukuti dagangane amarga wis jam sanga esuk. Nanging, Bu Umi mandheg sedhela amarga ana bocah cilik sing nangis neng ngarepe amarga nggoleti ibune.
Saka punggelan crita cerkaksing nandhur bakal ngundhuh ing ndhuwur, ing ngendi kedadeane?

A. Omah C. Sekolah
B. Pasar D. dalan

9. Ing ngisor iki piwulang kang bisa kapethik saka crita cekak "Sing nandur bakal nqundhuh" ing dhuwur, kejaba ... .
A. Sing akeh nandur kabeclkan supaya akeh oleh kabecikan
. 8. Dadia bocah sing gampang tetulung marang wong liya
C. Dadia Bocah sing sreqsp ngrewangi wong tuwa
D. Sapa nandur kabecikan bakal oleh kacilakan

10. Bu Umi wis tata-tata ngukuti dagangane amarga wis jam sanga esuk. Nanging, Bu Urni mandheg sedhela amarga ana bocah cilik sing nangis neng ngarepe amarga nggoleti ibune. Bu Umi banjur nyedhaki bocah kuwirnau Ian mundhutke jajan reqane Rp. 5000 supaya ora nangis maneh.
Apa tumindake bu Umi marang cah cilik sing laq] nangis ?

A. Ora nggatekake  C. Mundhutake jajan
8. Ora kersa nulungi D. Bu Umi malah ndukani

11. Ora dinyana ibune bocah cilik kuwi mau mbantu keperluane ilham ana ingsekolahne. Bu Umi ora ngira yen tumindake sing kanqqone ora sepira kuwi bisa diwales kanthi kaya mangkono. Bu Umi tansah percaya yen apa wae kang dilakoni ing donya iki mesti bakal diwales kaya sing ditindakake, kaya unen-unen: apa sing ditandur, ya kuwi sing bakal diundhuh.

Apa tumindake ibune bocah cilik kuwi mau marang kluargane bu Umi?
A. Mbalekake sing diparingake putrane
B. Mbayari kaperluane sekolah llham
C. Mung ngendika matur nuwun
D. Ora ana piwalese apa-apa

12. "Bu Umi mung bisa sabar ngadepi kuwi kabeh mau Ian ngupayakake golek gaweyan liya sing bisa disarnbi dhodhol pohung."
Tembung sing salah panulisane saka punggelan cerkak ing dhuwur yaiku ....

A. Ngadepi Ian golek C. golek
B. Dhodhol Ian gaweyan D. ngadepi lan dhodhol

13. Tembang Sinom

Nuladha laku utama
Tumrape wong tanah jawi
Wong agung ing ngeksiganda
Panembahan Senapati
Kepati Amarsudi
Sudaning hawa Ian nepsu
Pinesu taba brata
Tanapi ing siyang ratri
Amemangun karyenak tyasing sasama
Tembang Sinom iku nyritakake sapa ?

A. Wong kang kepati amarsudi
B. Wong sing senenq laku utama
C. Wong tanah jawi
D. Panembahan Senapati

14. Tembung "Ngeksiganda" Ana ing tembang ing dhuwur duwe teges?
A. Kraton Mataram C. Kraton Solo
B. Kraton Singasari D. Kraton Majapahit

15. .Cakepan guru wilangan Ian guru lagune gatra namer 3 tembang sinom ing dhuwur yaiku ....
A. 8a c. 8i .
. B. 7i D. 7a
16. Cakepan guru wilangan I cacahing wanda ana ing gatra namer 5 tembang sinom ing dhuwur padha karo cake pan gatra kang tine mu ing ngisor iki ....
A. Wong'agung ing ngeksiganda C. Sudaning hawa Ian nepsu
B. Panembahan Senapati D. Pinesu tapa brata

17. Cakepan tembang sinom kasebut sing unine" Nuladha laku utama ". ngemu teges ....
A. Dadia wonq sing utama C. Turnlndak utama kuwi apik
B. Nirua tumindak sing apik D. Dadia canto sing apik

18. Dadi wong kuwi kudu tansah njaga saka tumiridak culika  ora apik tanpa winates awan utawa wengi. Ukara sing kacithak miring iku laras karo gatra tembang sinom yaiku gatra kang unine ....

A. Nuladha laku utarna C. Tanapi ing siyang ratri
B. Suganing hawa Ian nepsu D. Wong agung ing ngeksiganda

19. Saka ternbanq Sinom ing dhuwur , Piwulang kang bisa dijupuk ana ing ngisor iki, kejaba ....

A. Dadia wong sing bisa nyuda hawa nepsune
B. Dadia wong sing migunani kanggo wong liya
C. Dadia wong sing seneng diajeni marang liyan
D. Dadia wong sing tansah tumindak utama

32. Ukara ing ngisor iki, endi sing kalebu purwakanthi lumaksita?
A. Dadi wong kuwi ora kena gawe larane liyan C. Bekti marang wong tua kuwi kudu
B. Asung bekti, bektine kawula marang gusti D. Dina minggu aku plesir menyang Dieng

33. Sapa wonge sing seneng weweh bakal .

Tembung sing cocog kanggo jangkepi ukara ing dhuwur supaya dadi purwakanthi sastra yaiku ....
A. Mulya c: Wuwuh
B. Slamet D. Tentrem

34. Ati karep, band ha cu pet. Ukara kasebut ngemu purwakanthi ....
A. Sastra C. Lumaksita
B. Basa D. Swara

35. Ditata supaya katon murub. Iku kereta basa saka tembung ....
A. Surup
B. Tarub
C. Geni/mawa
D. Sumur

36. Kereta basane tembung Sepuh yaiku ....
A. Silsilahe ampuh
B. Senenge yen disepuh
C. Senenge nyekar gambuh
D. Sabdane ampuh

37. Nalika dina minggu, aku tilik kancaku sing lagi Iara. Manawa takgatekake praupane abang dluwang nandaake isih nandhang lelara. Ana kana aku ora su"we, ananging muga -muga bisa ndadekake bungahe atine kancaku. Tembung kang ngemu teges sanepa ana ukara iku yaiku ....
A. Dina Minggu C. Abang dluwang
B. Nandhang lelara D. Praupane pucet

38. Rembuge ora kena digugu, dheweke pancen tipis lambene. Kanca-kanca akeh kang ora gelem srawung karo dheweke amarga watake kuwi. Tembung kang kacitak miring sane pane ....
.A. Legi bratawali C. Pait madu
B. Peret beton D. Mencia mencle

39. Pratelan kang ora trep karo tata krama menyang pasar tradhisional yaiku ....
A. Barang kang arep dituku aja dicatet, amarga mesti kelingane. B. Tumindak,polah Ian tingkahe digawe narik kawigaten.
C. Manganggoa busana sing prasaja
D. Etungen susuke yen wis tekan ngumah sakcepete.

40. Tumindak ing ngisor iki sing ora nggatekake tata krama ing WC umum yaiku .....
A. Aja salah mlebu WC
B. Aja bengak bengok utawa nembang ana WC C. Mlebu nganggo sikil tenqen
D. Aja lali ndonga sawise tekan njaba WC.

II. Wangsulana kanthi cekak aos !

41. Wacanen paragraph ing ingsor iki !
Ing wiwitan taun 2017 bakal ditekakake jembatan timbang portable menyang kutha Magelang. Kanggo para sopir sing biyasa nggawa momotan keladuk siyap-siyap wae bakal nampa sanksi tegas saka aparat. Tern bung keladuk ing wacan tegese. .. . .

42. Jembatan modern iki kanthi otomatis nimbang kendharaan kang ... timbanqan elektronik digital nyambung karo komputer.Kanggo ngenepi ukara ing dhuwur ternbanq kang pas yaiku ...

43. Wacanen cekaking ing ngisor iki !
Esuk iki langite katon isih petenq.peohute kandel banget, Ian hawane uga .adhern banget. Nanging kuwi kabeh ora nyuda kekarepane Bu Umi kanggo dodol pohung menyang pasar. Sanadyan gaweyan iku abot, nanging Bu Umi ora tau nggresula. Bu Umi saiki mung urip karo putrane sing isih kelas I SMP. Bu Umi ditinggal bojone wis pitung taun suwene. Kuwi uga dadi jalaran llham, putrane Bu Umi, urip karo ibune.
Latar wektu ing 'cerita kasebut yaiku.. ...

Berikut adalah link unruk mengunduh Contoh Soal Siap Penilaian Akhir Semester (PAS/UAS ) Satu (1/I) Mapel Bahasa Jawa SMP/MTs Kelas Delapan (8/VIII)K-13:Demikian tulisan tentang

Soal Siap PAS 1 Bahasa Jawa SMP/MTs Kelas 8 K-13 Tahun 2019/2020

Semoga bermanfaat dan salam sukses selalu!

Posting Komentar untuk "Soal Siap PAS 1 Bahasa Jawa SMP/MTs Kelas 8 K-13 Tahun 2019/2020"