Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Download Soal Siap UTS Bahasa Jawa Kelas 9 SMP Semester 1 Terbaru

Download Contoh Soal Siap UTS  1/ Mid Semester Ganjil Mapel Bahasa Jawa Kelas 9 SMP Semester 1 Tahun Ajaran Terbaru File Format Doc/ Word

Contoh Soal UTS/ Mid Semester Ganjil Bahasa Jawa Kelas IX SMP


Salam sejahtera dan salam pendidikan bagi Anda semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami berbagi dengan sobat InformasiGuru terkait dengan contoh soal UTS 1 mapel Bahasa Jawa kelas 9 SMP tanpa disertai kunci jawabannya. Semoga sebaran materi yang telah kami persiapkan dengan baik ini bisa bermanfaat bagi Anda.

Untuk Anda yang kebetulan memiliki anak dan atau saudara yang masih menempuh pendidikan di kelas 9 SMP, kiranya sebaran materi contoh soal yang kami bagikan ini bisa dijadikan pelengkap materi untuk persiapan menghadapi UTS ganjil pada tahun ajaran ini. Jika Anda adalah seorang guru, materi contoh soal ini bisa dijadikan sebagai pelengkap dalam menyusun soal ulangan untuk anak didik Anda.

Kami sediakan link untuk mengunduh contoh Soal Siap UTS Semester 1 Bahasa Jawa Kelas IX SMP Terbaru, selamat mendownload:


ULANGAN TENGAH SEMESTER (UTS) I
TAHUN PELAJARAN ……………
Mata Pelajaran : Bahasa Jawa
Kelas : IX (Sembilan)
Skor / Nilai :
Hari/Tanggal :
Waktu : Menit

Pilihen salah siji jawaban sing paling bener!

Bapak Ibu, Tamu undangan, warga Karang Ploso ingkang bagya mulya, mekaten andharan kula
bab penyakit mengi utawi asma. Mugi-mugi wonten paedahipun. Menawi wonten ingkang
dereng pana,utawi wonten pitakenan kula sakanca saking UNAIR Surabaya tansah sumadya
badhe ambiyantu panjenengan. Menawi wonten lepat anggen kula matur. Mugi dipun agung
pangaksami. Wasalamualaikum,wr.wb

6. Kutipan pidato wonten nginggil kalebet …
a. purwaka c. surasa basa b. panagarep-arep d. wasana basa

7. Adigang,adigung,adiguna punika tegesipun tiyang ingkang …
a. boten gadahah isin ,sanajan sampun dipun sindir boten ngertos
b. ingkang sekti mandgaguna tapi lembah manah
c. mameraken drajat lan pangkat, kekiyatanipun lan kapinteranipun
d. kathah seduluripun , sugih lan kathah kancanipun

8. Urutan kedadeyan crita ing karya sastra , saka wiwitan nganti wekasana diarani …
a. paraga c. alur b. setting d. amanah

12. Banu iku sejatine anake wong sugih. Nanging ing sekolahan males, ora gelem sinau. Malah
kadang klambine rusuh ora disetlika, mula akeh kancane sing ora seneng. Kadhang-kadhang yen
kerja kelompok ora ana kancane sing gelem ngajak. Sanajan ngono bocahe ya meneng wae,
mung ngenteni kancane sapa sing gelem ngajak. Kang dialami Banu iku padha karo unen-unen

a. bebek mungsuh mliwis b. kebo bule mati setra
c. timun wungkuk jaga imbuh d. timun mungsuh duren

13. Ukara sambawa ing ngisor iki sing duwe teges umpama yaiku …
a. Aku bisaa nandangi dhewe ora ngongkon kowe
b. sugiha yen wonge medhit ya akeh sing ora seneng
c. sesuk tukua sepatu lan tas ing Matahari
d. iki mengko panasa ya, supaya klambiku garing kabeh

14. Tembung-tembung ing tembang iku diarani …
a.bawa b. buka c.suluk d. cakepan

15. Sesawangan ing sekolahku saiki nengsemake banget. Tegese nengsemake yaiku …
a. nentremake b. ngangenake c. nyenengake d. nyedihake

16. Ngungak jembare segara, kanthi beninge netra. Netra tegese …
a. banyu b. mripat c.srengenge d. rembulan

17. Lelakone ludruk biasane dijupuk saka crita urip sabendina. Tembung lelakon iku kalebu
tembung rangkep…
a. dwi purwa b. dwi wasana c. dwi lingga d. dwi lingga salin swara

18. Sunare bagaskara krasa panas sumelet. Bagaskara tegese …
a. geni b. rembulan c. lintang d. srengenge

24. Panjenengan apa wis mriksani pameran buku? Ukara iku nganggo basa …
a. ngoko lugu b. ngoko alus c.krama lugu d. krama alus

25. Aja padha ngadeg bae ,ayo padha lungguh . Basa kramane yaiku …
a. Sampun ngadeg mawon mangga sami lenggah mriki b. Aja mung jumeneng bae, ayo sami lungguh
c. Sampun naming jumeneng, mangga sami lenggah d. Sampun namung jumeneng, mangga sami pinarak

26 Wis telung dina ibu lara weteng. Basa karma aluse yaiku …
a. Pun tigang dinten ibu gerah madharan b.Sampun tigang dinten ibu gerah madharan
c. Wis telung dina ibu gerah madharan    d. Wis telung dina ibu sakit madharan.

27. Sampeyan ajenge kesah teng pundi, kula mbok tumut. Ukara iku nganggo basa…
a. ngoko lugu b. ngoko alus c. karma lugu d. karma alus

28. Ukara ing ngisor iki sing nganggo ater-ater anuswara yaiku …
a. Ibu nyirami kembang ing latar c. Aku dipundhutake klambi anyar
b. Bukune apa wis kokbalekake d. aku lunga menyang Semarang

29.Cacahe gatra ing saben sapada iku diarani …
a. guru lagu b. guru wilangan c. guru gatra d. guru swara

30. Ing ngisor iki sing ora kalebu tembang macapat yaiku …
a. pangkur b. megatruh c. jamuran d. gambuh

31. Kopine pancen nasgithel, mula rasane enak tenan. Nasgithel iku kalebu tembung …
a.camboran wutuh b. camboran tugel c. saroja d. garba

Dipersilahkan untuk mendonwload file tersebut pada tautan yang telah kami sediakan agar mendapatkan file yang lengkap dan utuh.

Kami cukupkan sampai di sini tulisan kami yang berjudul:

Download Soal Siap UTS Bahasa Jawa Kelas 9 SMP Semester 1 Terbaru

Semoga sebaran informasi ini bermanfaat dan salam sukses selalu untuk Anda!

Posting Komentar untuk "Download Soal Siap UTS Bahasa Jawa Kelas 9 SMP Semester 1 Terbaru"