Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Soal Siap USBN SMP Mapel Bahasa Jawa 2017/2018 K13

Download Contoh Soal dan Kunci Jawaban Siap USBN (Ujian Sekolah Berstandar Nasional) SMP Mapel Bahasa Jawa Tahun Pelajaran 2017/2018 I Pdf

Download Contoh Soal Siap USBN SMP Mapel Bahasa Jawa Tahun Pelajaran 2017/2018 Kurikulum 2013


Berjumpa kembali dengan tulisan kami yang masih konsisten dengan materi seputar persiapan USBN untuk tahun ajaran terbaru. Tulisan kami yang berjudul Soal Siap USBN SMP Mapel Bahasa Jawa 2017/2018 K13 ini kami sajikan khusus untuk adik-adik SMP yang sebentar lagi akan menghadapi USBN. Guna mematangkan persiapan tersebut, kali ini kami share untuk Anda contoh soal USBN K13 mapel Bahasa Jawa yang mana soal tersebut adalah merupakan soal US yang telah diujikan pada tahun pelajaran 2016/2017 yang lalu.

Contoh Soal Siap USBN SMP Mapel Bahasa Jawa 2017/2018 K13 ini bisa adik-adik jadikan sebagai self test atau tes kemampuan diri untuk mengetahui kira-kira sejauh mana pemahaman akan materi yang telah dipelajari selama ini. Contoh soal ini kami kumpulkan dari berbagai sumber, baik berupa soal tahun yang lalu atau try out dari USBN itu sendiri.

Walaupun contoh soal yang kami sajikan ini tidak kami sertai dengan kunci jawaban, tetapi kami yakin materi ini tetap bisa untuk dijadikan media belajar dan untuk mengantisipasi berbagai model/ jenis soal yang dipreksi akan keluar saat USBN yang sebenarnya. Akhir kata, salam sukses selalu!

Berikut adalah tautan Download Contoh Soal Siap USBN SMP Mapel Bahasa Jawa Tahun Pelajaran 2017/2018 K13:
Berikut adalah kutipan dari Soal Siap USBN SMP Mapel Bahasa Jawa 2017/2018 kurikulum 2013 tersebut:

Soal Siap USBN SMP Mapel Bahasa Jawa 2017/2018 K13

PETUNJUK UMUM

1. Berdoalah sebelum mengerjakan.
2. lsikan identitas Anda pada Lembar Jawab Ujian Sekolah Berstandar Nasional (LJUSB) Pendidikan Agama Islam yang tersedia.
3. Jumlah soal sebanyak 40 butir pilihan ganda dan 5 uraian
4. Periksa dan bacalah setiap butir soal sebelum Anda menjawabnya.
5. Laporkan kepada pengawas ujian apabila terdapat lembar soal yang kurang jelas, rusak atau tidak lengkap.
6. Silangkan jawaban yang Anda anggap tepat pada huruf A, B, C, D atau E pada LJUSBN yang tersedia
7. Apabila ada jawaban yang dianggap salah maka berilah tanda garis dua horizontal pada jawaban yang salah tersebut, kemudian silanglah pada huruf jawaban lain yang Anda anggap benar.
8. Lembar soal tidak boleh dicoret-coret.
9. Periksa kembali pekerjaan Anda sebelum diserahkan kepada pengawas ujian.
10. Yakinlah kepada kemampuan Anda sendiri.
11. Setiap bentuk kecurangan adalah pelanggaran.

I. Silanglah pada huruf A, B, C, atau D yang Anda anggap benar pada lembar jawaban!

7. Cekak aosing cariyos, Pangeran Kidang Garungan lajeng ndamel sumur. Nalika sumur sampun meh dados, Ratu Sinta Dewi ndhawuhi andhahanipun supados ngurug sumur. Pangeran Kidang garungan lajeng kurug lan kapendhem wonten salebeting sumur. Pangeran Kidang Garungan ngupadi supados saged medal kanthi ngedalaken sedaya kaseketenipun. Amargi saking sektinipun, wusananipun sumur mbledhos, sitinipun gogrog lajeng ngedalalken hawa ingkang benter.
Pangeran Kidang Garungan murka lan supata, :Hei Sinta Dewi, panjenenngan sampun kuwantun mblenjani janji mila ing tembe putra turunipun panjenengan mbenjang rikmanipun sami gembel”

Pitutur luhur saking pethikkan cariyos legendha ing nginggil inggih punika ....
a.janji punika kenging dipunblenjani
b.Menawi gadhah janji boten kenging mblenjani
c.Menawi gadhah janji saged sekajengipun piyambak
d.Gesang punika saged sakecanipun piyambak boten sah ngrewes tiyang sanes
8. Ing satunggaling swalayan, ibu mundhut maneka werni barang kebutuhan rumah tangga. Sareng dipun etang, ibu kedah mbayar Rp. 135.675. Anggenipun mbayar wonten kasir, ibu mawi arta Rp. 200.000, mila susukipun ....

a.Sewidak gangsal ewu tigangatus selangkung
b.Sewidak sekawan ewu sekawanatus selangkung
c.Pitung dasa sekawan ewu sekawanatus selangkung
d.Sewidak sekawan ewu sekawanatus selangkung

14. Andharan ing ngandhap punika wacanen kanthi permati!
Saben wewengkon utama dhaerah nduweni tlatah siji lan sijine beda nanging sejatine nduweni maksud kang padha yaiku ngatata cara utawa adat dhewe-dhewe. Senajan adat ing tlatah siji lan sijine bedaiku ngaturake nanging sejatine nduweni maksud kang padha puji syukur lan nyuwun kaslametan marang Pangeran Gusti kang Maha Agung. Cak-cakane tata cara mau manut kultur masyarakat lan pakulinan kang wis mbalung sugsum turun-temurun.

Paribasan kang trep kanggo nggambarake kahanan ing teks kasebut yaiku ....
a.Adigang, adigung, adiguna
b.Durung pecus keslak besus
c.Desa mawa cara, negara mawa tata
d.Becik ketitik ala ketara

20. Wacanen teks Anoman Duta iki kanthi permati!
Anoman anggenipun lumawat wonteng ing negara Ngalengka dipunkantheni dening para anila, jembawan sumawana Bagong lan dipunbiyantu dening kadang Bayu (sedherekipun Anoman ingkang sami-sami kaputra dening Bathara Bayu ingkang cacahipun sanga)
Tegese tembung lumawat yaiku ....

a.Mlancong
b.Ngumbara
c.Lunga
d.Lumaku liwat
23. Tembang kinanthi iki wacanen kanthi permati!
Dadiya laku niraku,
Cegah dhahar lawan guling,
Lawan aja sukan-sukan,
Ala watake wong suka,
Nyuda prayitnaning batin

Tegese tembung “prayitnaning batin” kang bener yaiku ....
a.Senenge ati
b.Pangati-ati
c.Isine ati
d.Njeroning batin

25. Guru lagune tembang Dhandhanggula gatra 6 tekan 10 yaiku ....
a.a,u,a,i,a
b.i,u,a,i,a
c.i,a,e,u,i
d.a,u,a,i,u

40. tata krama yen arep mlebu ing ruang guru iki endi kang luput!
a.Sadurunge mlebu ruang guru, uluk salam luwih dhisik
b.Yen wes didhawuhi mlebu, matur kanthi sopan apa keperluane
c.nalaika matur tangane ngapuranceng
d.Ora perlu ngaturke panuwun yen wis cukup kaperluane

II. Wangsulana pitakon-pitakon ing ngisor iki kang patitis!
41. Critakna pengalamanmu sing nabet ing ati (berkesan) nganggo basa krama alus. Sethithike telung paragraf!
43. Wenehana tuladha pambukaning pidhato ing acara “Perpisahan Kelas IX” ngagnggo basa kram alus!
45. Tulisen nganggo aksara jawa!
“Kyai Kholil kondur saka Arab tanggal 23 Oktober”

Dipersilahkan untuk mendonwload file tersebut pada tautan yang telah kami sediakan agar mendapatkan file yang lengkap dan utuh.

Kami cukupkan sampai di sini tulisan kami yang berjudul:

Soal Siap USBN SMP Mapel Bahasa Jawa 2017/2018 K13

Semoga sebaran informasi ini bermanfaat dan salam sukses selalu untuk Anda!

Posting Komentar untuk "Soal Siap USBN SMP Mapel Bahasa Jawa 2017/2018 K13"