Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Download Soal Siap UTS Bahasa Jawa Kelas 8 SMP Semester 1 Terbaru

Download Contoh Soal UTS 1/ Mid Semester Ganjil Mapel Bahasa Jawa Kelas 8/ VIII SMP Tahun Ajaran Terbaru File Doc/ Word

Contoh Soal UTS/ Mid Semester Ganjil Bahasa Jawa Kelas VIII SMP


Salam sejahtera dan salam pendidikan bagi kita semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami berbagi dengan sobat InformasiGuru terkait dengan contoh soal UTS 1 mapel Bahasa Jawa kelas VIII. Semoga sebaran materi yang telah kami persiapkan dengan baik ini bisa bermanfaat bagi Anda.

Untuk Anda yang kebetulan memiliki anak dan atau saudara yang masih menempuh pendidikan di kelas 8 SMP, kiranya sebaran materi contoh soal yang kami bagikan ini bisa dijadikan pelengkap materi untuk persiapan menghadapi UTS ganjil pada tahun ajaran ini. Jika Anda adalah seorang guru, materi contoh soal ini bisa dijadikan sebagai pelengkap dalam menyusun soal ulangan untuk anak didik Anda.

Kami sediakan link untuk mengunduh contoh Soal Siap UTS Semester 1 Bahasa Jawa Kelas 8 SMP Terbaru, selamat mendownload:Baca Juga:

Di bawah ini kami petikkan beberapa contoh soal UTS 1 Bahasa Jawa kelas 8 SMP tersebut:
ULANGAN TENGAH SEMESTER (UTS) I
TAHUN PELAJARAN ……………
Mata Pelajaran : Bahasa Jawa
Kelas : VIII (Delapan)
Skor / Nilai :
Hari/Tanggal :
Waktu : Menit

Pilihen salah siji jawaban sing paling bener!

11. Pak Krama kae wong lumuh, ora doyan penggaweyan. Sanajan mangkono anake akeh banget.
Nganti tanggane sok padha brebegen dening tangise anak-anake. Bojone uga ora nyambut gawe. Saben dina pikirane ajeg mumut mikir butuhe. Ajaa nyekolahke anake kanggo mangan saben dina wae ora ana.
Saloka ingkang mathuk kangge cariyos kalawau …
a. cebol nggayuh lintang c. kebo bule mati setra
b. timun mungsuh duren d. kebo kabotan sungu

12. Banu iku sejatine anake wong sugih. Nanging ing sekolahan males, ora gelem sinau. Malah kadang klambine rusuh ora disetlika, mula akeh kancane sing ora seneng. Kadhang-kadhang yen kerja kelompok ora ana kancane sing gelem ngajak. Sanajan ngono bocahe ya meneng wae, mung ngenteni kancane sapa sing gelem ngajak. Kang dialami Banu iku padha karo unen-unen …
a. bebek mungsuh mliwis b. kebo bule mati setra
c. timun wungkuk jaga imbuh d. timun mungsuh duren

13. Ukara sambawa ing ngisor iki sing duwe teges umpama yaiku …
a. Aku bisa nandangi dhewe ora ngongkon kowe
b. sugiha yen wonge medhit ya akeh sing ora seneng
c. sesuk tukua sepatu lan tas ing Matahari
d. iki mengko panasa ya, supaya klambiku garing kabeh

14. Tembung-tembung ing tembang iku diarani …
a. bawa b. buka c.suluk d. cakepan

15. Sesawangan ing sekolahku saiki nengsemake banget. Tegese nengsemake yaiku …
a. nentremake b. ngangenake c. nyenengake d. nyedihake

16. Ngungak jembare segara, kanthi beninge netra. Netra tegese …
a. banyu b. mripat c.srengenge d. rembulan

17. Lelakone ludruk biasane dijupuk saka crita urip sabendina. Tembung lelakon iku kalebu tembung
rangkep…
a. dwi purwa b. dwi wasana c. dwi lingga d. dwi lingga salin swara

18. Sunare bagaskara krasa panas sumelet. Bagaskara tegese …
a. geni b. rembulan c. lintang d. srengenge

19. Ukara ing ngisor iki sing nganggo tembung entar yaiku …
a. Enom tuwa padha seneng nonton bal-balan b. Karo tangga teparo kudu sing rukun
c. Polahe bocah iku anteng kitiran d. Bocah iku lambene tipis

20. Tembung wayah sing tegese putu yaiku …
a. Saben wayah sore aku nonton bal-balan b.Ibu kondur saben wayah sore
c. wayahe bu Parta iku lima d. wayahe jam lima aku mulih

32. Panengahe pandhawa lima yaiku …
a. Puntadewa b. Bima c. Arjuna d. Nakula-Sadewa

33. Ibune Nakula Sadewa yaiku ..
a. Dewi Kunthi b. Dewi Madrim c. Dewi Sinta d. Dewi Ambalika

34.Satriya kang duwe kotang antakusuma yaiku …
a.Puntadewa b. Yudistira c. Gathotkaca d. Baladewa

35. Wong wadon sing penggaweyane nembang mbarengi gendhing diarani …
a. dhalang b. waranggana c. niyaga d. gerongan

36.Nembang kanggo mbukani gendhing iku jenenge …
a. bawa b. buka c. laras d. suwuk
37.Wilahan gamelan sing digawe saka kayu iku jenenge …
a. peking b. demung c. gambang d. boning

42. Aku yen nyawang uripe pak Parna iku mesakake banget. Uripe rekasa banget, merga anake akeh isih cilik-cilik lan penggaweane ora mesthi. Kadhang dadi kuli bangunan , kadhang dikongkon tanggane ngresiki pekarangane. Mula penghasilane ya pas-pasan. Kang dialami pak Parna iku jumbuh karo unen-unen …
a. kebo nusu gudel c. kebo kabotan sungu
b. kebo bule mati setra d. kebo lumumpat ing palang

43 Ing ngisor iki sing kalebu ukara andharan yaiku …
a. Pintera sundhul langit yen ora duwe tata karma ora disenengi kancane
b. Ya wis, yen ngono sesuk kowe melua aku menyang Surabaya
c. Saben sabtu sore aku lan keluargaka mesti menyang daleme eyang
d. Tulung aku mengko tukokna rambutan ing pasar gedha

44. Ukara sambawa ing ngisor iki sing duwe teges sanajan yaiku …
a. Aku bisaa nandangi dhewe ora ngongkon kowe
b. sugiha yen wonge medhit ya akeh sing ora seneng
c. sesuk tukua sepatu lan tas ing Matahari
d. iki mengko panasa ya, supaya klambiku garing kabeh

45.Panganggone saloka jroning ukara ing ngisor iki sing paling trep yaiku …
a. Mumpung isih enom kowe kudu bisa nguthik-uthik macan turu
b. Jaman saiki isih akeh tinemu kahanan kebo nusu gudel
c. Pak karta uripe tansah rekasa sebab kaya kutuk marani sunduk
d. aku ora arepe tinggal glanggang colong playu kudu marekake masalah iki

Dipersilahkan untuk mendonwload file tersebut pada tautan yang telah kami sediakan agar mendapatkan file yang lengkap dan utuh.

Kami cukupkan sampai di sini tulisan kami yang berjudul:

Download Soal Siap UTS Bahasa Jawa Kelas 8 SMP Semester 1 Terbaru

Semoga sebaran informasi ini bermanfaat dan salam sukses selalu untuk Anda!

Posting Komentar untuk "Download Soal Siap UTS Bahasa Jawa Kelas 8 SMP Semester 1 Terbaru"