Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Soal-Jawab Siap UAMBN 2018 MTs SKI Tahun 2018

Download Contoh Soal dan Kunci Jawaban Siap UAMBN MTs Mapel Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) Tahun Pelajaran 2017/2018 pdf

Download Contoh Soal dan Kunci Jawaban Siap UAMBN MTs Mapel Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) Tahun Pelajaran 2017/2018 pdfContoh Soal dan Kunci Jawaban Siap UAMBN MTs Mapel Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) Tahun Pelajaran 2017/2018 ini dihadirkan sebagai sarana belajar bagi para peserta didik kelas XII madrasah tsanawiyah (MTs) yang hendak menempuh ujian akhir madrasah berstandar nasional atau UAMBN Tahun Pelajaran 2017/2018.

Kehadiran contoh Soal-Jawab Siap UAMBN 2018 MTs Mapel SKI Tahun 2018 ini diharapkan dapat digunakan sebagai alat untuk melakukan self test atau tes terhadap diri sendiri. Tes semacam ini tentu saja telah jamak dilakukan oleh para peserta didik atau siswa yang akan menempuh berbagai macam ujian penting dalam perjalanan hidupnya sebagai pelajar. Self test semacam ini membantu para siswa untuk membuktikan sampai sejauh mana pemahaman belajar yang telah ia kuasai.

Untuk dapat mempersiapkan diri dalam menghadapi ujian akhir madrasah berstandar nasional ini tahun 2018 ini, hendaknya para calon peserta UAMBN MTs telah mengetahui informasi di bawah ini:Berikut adalah tautan Download Contoh Soal dan Kunci Jawaban Siap UAMBN MTs Mapel Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) Tahun Pelajaran 2017/2018 pdf:
Berikut adalah kutipan dari Soal-Jawab Siap UAMBN 2018 MTs SKI Tahun 2018 tersebut:1. Keadaan yang dialami oleh masyarakat Makkah pra Islam penuh dengan kemerosotan moral yang dikenal dengan zaman jahiliyyah. Adapun wujud perilaku masyarakat Makkah saat itu antara lain .....
A. Kebebasan bertempur di bulan-bulan haram (asyhurul hurumat)
B. Sistem ujroh yang berlaku pada kegiatan ekonomi
C. Ajaran agama Nabi Ibrahim dilaksanakan dengan serius
D. Laki-laki bebas menikah dan menceraikan isteri-isterinya

2. Sikap dakwah yang dilakukan Rasulullah SAW pada periode Makkah sebagai wujud strategi dakwah beliau ialah .....
A. Mengajarkan tata cara membaca al-Quran sesuai kaidah tajwid
B. Memerintahkan pelaksanaan shalat lima waktu berjamaah
C. Membangun pondasi akidah sebagai dasar dalam beragama
D. Memaksimalkan pengelolaan zakat fitrah dan zakat mal

3. Langkah yang ditempuh Nabi Muhammad SAW dalam mewujudkan persatuan intern umat Islam yang kuat serta memporkokoh persaudaraan sesama rnuslirn pada saat di Madinah ialah
A. Mempersaudarakan kaum Anshar dengan Kaum Muhajirin
B. Mengajarkan tata cara bercocok tanam bagi kaum Muhajirin
C. Membangun Masjid Nabawi sebagai pusat kegiatan ibadah
D. Menulis surat dakwah kepada raja-raja di Semenanjung Arab

4. Dalam usaha membangun kerukunan masyarakat Madinah, Rasulullah SAW membuat kesepakatan dengan warga Yahudi Madinah yang dikenal dengan nama Piagam Madinah. Satu diantara isi kesepakatan tersebut ialah ....
A. Muslim dan Yahudi bekerjasama dalam hal meningkatkan taraf perekonomian
B. Muslim dan Yahudi membangun satu bangunan untuk tempat ibadah bersama
C. Muslim dan Yahudi mengadakan pertemuan rutin untuk bermusyawarah
D. Muslim dan Yahudi harus saling membantu jika ada musuh yang menyerang

5. Perhatikan usaha-usaha yang pernah dilakukan oleh khulafaurasyidin berikut!
1) Merenovasi masjid Nabawi
2) Memerangi kaum murtad
3) Menyempurnakan kodifikasi al-Quran
4) Memajukan bidang ilmu bahasa
5) Memperkuat angkatan laut
Dari uraian tersebut yang menunjukkan prestasi-prestasi Khalifah Utsman bin Affan adalah ....
A. 1, 2 dan 3 C. 2, 3 dan 4
B. 1, 3 dan 5 D. 2, 4 dan 5

6. Sumbangan para khulafaurrasyidin bagi dunia Islam yang sampai sekarang masih bisa dirasakan kemanfaatannya ialah ......
A. Mushaf al-Quran
B. Kitab hadis Kutubussittah
C. Kalender Miladiyah
D. llmu Mantiq dan Bayan

7. Para khulafaurasyidin memberikan andil dan sumbangan yang sangat besar dalam mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang adil, makmur serta seimbang antara dunia dan akherat. Adapun khulafaurrasyidin yang berjasa dalam hal peletakan dasar demokrasi dalam sistem kehidupan bernegara yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme ialah .....
A. Abu Bakar ash-Shiddiq C. Utsman bin Affan
B. Umar bin Khattab D. Ali bin Abi Thalib

8. Pada masa Dinasti Umayyah perkembangan Islam mengalami kemajuan, khususnya di bidang ilmu pengetahuan yaitu pada bidang ....
A. sastra dan bahasa
B. matematika
C. fikih
D. hadits

9. Satu diantara berbagai kemajuan yang dicapai oleh pemerintahan Daulah Bani Umayyah pada saat pemerintahan khalifah Abdul Malik bin Marwan ialah ....
A. Perluasan wilayah kekuasaan Islam dari Afrika Utara sampai Eropa
B. Diberlakukannya bahasa Arab sebagai bahasa pergaulan sehari-hari
C. Memulihkan kembali persatuan dunia Islam dari rongrongan pemberontak
D. Adanya jaminan dan perlindungan atas kebebasan memeluk agama

10. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz adalah khalifah yang membawa Daulah Umayyah mencapai puncak kejayaan. Berikut ini yang merupakan keteladanan dari sikap kesederhanaan dan kesalehan Sayyidina Umar bin Abdul Azis adalah ....
A. sabar C. tawadhu'
B. zuhud D. Pemberani

11. Setelah 90 tahun berkuasa, Dinasti Umayah akhirnya runtuh, setelah keturunan Abbas bin Abdul Muthalib mulai melakukan gerakan bawah tanah sejak masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Azis. Adapun hal-hal yang melatar belakangi berdirinya Dinasti Abbasiyah antara lain ....
A. banyak kelompok yang tidak puas dengan pemerintahan Dinasti Umayyah
B. banyak kelompok yang ingin menjatuhkan kekuasaan Dinasti Umayyah
C. banyak kelompok yang ingin mendirikan kekuasaan sendiri
D. banyak kelompok yang ingin Daulah Umayyah hancur

12. Pada akhir periode kehancuran dinasti Umayyah, terjadi pertempuran Zab Hulu yang menyebabkan kehancuran dinasti ini. Panglima perang dari pihak Dinasti Abbasiyah adalah ....
A. Abu Abbas as-Saffah
B. Muhammad bin Abdullah
C. Abu Muslim al-Khurasani
D. Abdullah bin Ali

13. Daulah Bani Abbasiyah yang merupakan satu diantara dinasti terbesar dalam sejarah peradaban Islam telah memberikan banyak sumbangan bagi kesejahteraan umat Islam. Selama kurang lebih 550 tahun berkuasa, dinasti ini diperintah oleh 37 khalifah. Adapun khalifah Bani Abbasiyah yang dikenal sebagai pembaharu ilmu pengetahuan ialah .....
A. Abu Ja'far al-Mansyur C. Abdullah al-Makmun
B. AI-Mutawakkil 'Alallah D. Harun ar-Rasyid

14. Kebudayaan Islam mengalami masa yang paling gemilang pada masa pemerintahan Abbasiyah, khususnya pada masa khalifah periode pertama. Masa tersebut dikenal dengan istilah The Golden Age in Islam yang artinya masa….
A. kelemahan pemerintahan Islam
B. keemasan pemerintahan Islam
C. pengaruhnya kekuasaan Islam
D. terkenalnya pemerintahan Islam

15. Perhatikan karya-karya berikut!
(1) Mabadiúl Falasifah
(2) Namul hikmah
(3) Fil Falsafah ula
(4) Fin Nafs
(5) Fil Aql
Dari pernyataan diatas yang termasuk karya-karya fillosuf Al Kindi adalah....
A. (1), (2), (3)
B. (1), (2), (4)
C. (2), (3), (4)
D. (3), (4), (5)Demikian tulisan tentang

Download Contoh Soal dan Kunci Jawaban Siap UAMBN MTs Mapel Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) Tahun Pelajaran 2017/2018 pdf

Semoga bermanfaat dan salam sukses selalu!

Posting Komentar untuk "Soal-Jawab Siap UAMBN 2018 MTs SKI Tahun 2018"