Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Soal Siap UKK/PAS/UAS 2 Kelas 11 SMA/MA/SMK/MAK Bahasa Jawa-Wajib-K13 Tahun 2019

Download Contoh Soal Siap UKK/PAS/UAS Semester 2/II Kelas 11/XI SMA/MA/SMK/MAK Mapel Bahasa Jawa-Muatan Lokal (Mulok)-Wajib Kurikulum 2013/K13 Tahun 2019

Download Contoh Soal Siap UKK/PAS/UAS Semester 2/II Kelas 11/XI SMA/MA/SMK/MAK Mapel Bahasa Jawa-Muatan Lokal (Mulok)-Wajib Kurikulum 2013/K13


UKK atau UAS/PAS semester 2 adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik pada akhir semester genap. Contoh Soal Siap UKK/PAS/UAS Semester 2 Kelas 11 SMA/MA/SMK/MAK Bahasa Jawa-Mulok-Wajib-Kurikulum 2013 Tahun 2019 ini dipersiapkan bagi peserta didik yang sekarang masih duduk di bangku kelas XI SMA/ MAK/ SMK di mana dalam waktu dekat ini akan segera menempuh UKK/PAS/ UAS semester genap pada tahun ajaran 2018/2019.

Contoh soal ini adalah soal yang secara resmi sudah diujikan pada UKK/PAS/UAS semester II tahun 2017 yang lalu. Karena ia masih sangat baru maka diharapkan mampu dimaksimalkan betul oleh adik-adik kelas 11/XI sebagai sarana belajar secara optimal demi meraih sukses ketika menjalani UKK/PAS/UAS 2 ke depan.

Pada tulisan yang telah lalu, telah disajikan materi contoh Soal Siap UKK/PAS/UAS 2 Kelas 10 SMA/MA/SMK/MAK Bahasa Jawa-Wajib-K13. Jika kebetulan sedang mencari rujukan soal tersebut, bisa langsung mengaksesnya melalui halaman ini.

Secara otomatis, unsur kebaruan/ kekinian/ novelty pada contoh soal UKK/PAS/UAS Semester 2 kelas 11 mapel Bahasa Jawa Kurikulum 2013 Tahun 2019 ini tentu saja telah terpenuhi karena ia diujikan pada tahun ajaran 2017 yang lalu. Selain terpenuhinya unsur kebaruan, unsur prediktibilitas atas contoh soal ini juga tentunya semakin baik.

Berikut adalah tautan Download Soal Siap UKK/PAS/UAS 2 Kelas 11 SMA/MA/SMK/MAK Bahasa Jawa-Wajib-K13 Tahun 2019:


Download Soal Siap UKK/PAS/UAS Semester 2 Kelas 11/XI SMA/MA/SMK/MAK Bahasa Jawa-Wajib-Kurikulum 2013Berikut adalah kutipan dari Soal PAS Bahasa Jawa-Wajib-Kurikulum 2013 kelas sebelas tahun 2019:

I. Pilihlah jawaban yang paling benar dengan memberi tanda silang (X) pada huruf a, b, c, d atau e pada lembar jawaban yang tersedia!

Gambuh
Lire sarengat iku,
Kena uga ingaranan laku,
Dihin ajeg kapindhone ataberi, Pakolehe putraningsun,
Nyenyeger badan mwih kaot.

1. Guru wilangan yaiku ....
A. Cacahing gatra saben sapada
B. Cacahing wanda sabsn sagatra
C. Cacahing wanda saben sapada
D. Tibaning swara ing pungkasaning wanda saben sagatra
E. Tibaning swara saben sawanda

2. Paugerane tembang Gambuh yaiku ....
A. 7u, 10a, 12i, 8u, 80
B. 7u, 10u, 12u, 8u, 80
C. 7u, 10a, 12i, Bu, 80
D. 7u, 10u, 12i, Su, 80
E. 7u, 10u, 12i, 8a, 80

3. Crita kang nyritakake dumadining papan utawa panggonan kutha, lan sapanunggalane kang ngemu sejarah diarani ...
A. legendha
B. mite
C. fabel
D. dongeng
E. sage

6. Prasetya Ian Prasapa ngumbara dadi ornah urang lan kewan segara liyane. Tembung ngumbara duwe teges kang padha karo ....
A. waspa
B. eden-eden
C. tumeka
D. oncat
E. lelana

7. Bab-bab wigati kang ora kudu digatekake nalika maca geguritan ana ing ngisor iki, yaiku ....
A. Paham utawa mangerteni maknane geguritan kang arep diwaca
B. Bisa nemtokke ancas lan underaning geguritan
C. Bisa ngungelake tetembunganing geguritan kanthi cetha
D. Bisa nyelarasake isining geguritan karo obahing awak lan pasuryan
E. Nalika maca geguritan, wiramane ora kena kebanteren lan ora kena kalonen

8. Kang ora klebu tata cara nulis geguritan supaya gampang yaiku ....
A. Nemtokake ancas lan underaning geguritan.
B. Gawe cengkoronganing geguritan.
C. Ngrembakakake cengkorongan geguritan kang wis digawe.
D. Asring maca tuladha geguritan.
E. Migunakake basa rinengga.

9. Sipat kang merbawani pocapan lan solah bawane tokoh diarani .....
A. patrap
B. tabiat
C. sikep
D. watak
E. pakulinan

12. Aturipun pambiwara bilih upacara panggih sampun purna.

Tembung pambiwara ing dhuwur tegese ....
A. penanggung jawab
B. penyanyi
C. pranatacara
D. dhalang
E. sindhen

13. Sandiwara iku dumadi saka tembung sandi lan warah. Sandi tegese .....
A. ora katon (samar)
B. pepeteng
C. katon cetha
D. cetha ngegla
E. ora cetha

15. Aduh, bocah iku kathik athi-athine ....
Wangsulan ingkang leres kangge ukara ing nginggil inggih punika ....
A. ngudhup turi
B. macan manak
C: ndamar kanginan
0. mucukeri
E. nraju mas

16. "Godhong garing, esuk-esuk kok wis nglaras." Tuladha ing nginggil kalebet ....
A. Purwakanthi
B. Rurabasa
C. Parikan
D. Sanepa
E. Wangsalan

20. Punapa tegesipun Setya budya pangekese durangkara?
A. Pados ngelmu ampun sepalih-sepalih
B. Ngelmu punika sangunipun gesang
C. Angkara murka ingkang tansah setya budinipun
D. Boten wonten ngelmu ingkang muspra
E. Kabecikan saged numpes angkara murka

21. Kadospundi caranipun supados saged mangertosi surasa lan piwulang ingkang kiriandhut salebetipun sekar?
A. Kanti nyekaraken sesarengan
B. Kanthi madosi tegesipun saben tembung lajeng dipun gathukaken antawis gatra setunggal lan setunggalipun
C. Kanthi dipundamel dolanan sesarengan
D. Kanthi dipunserat lajeng pun kintokaken wonten media audio visual
E. Kanthi pasrah mawon

22. Nggadhahi ancas punapa dene sekar Pocung watakipun sembrana parikena (sakepenake)?
A. Amargi lajeng kangge dolanan lare-lare sakepenake
B. Amargi manungsa boten saged gesang sakepenake piyambak
C. Amargi wanci sampun kados mekaten sakepenake ingkang nganggit sekar
D. Amargi manungsa remen sakpenake piyambak ananging nggadhahi asil ingkang kathah Ian saged mulya gesangipun
E. Amargi wekdal manurigsa sampun seda badhe supe sedayanipun Ian sarenipun sakepenake gumantung ingkang taksih gesang

27. Kang diarani pambiwara yaiku ....
A. Wong kang biasane gawe pawarta
8. Wong kang nglaporake pawarta
C. Sawijineng wong kang bisa regenging acara
D. Wong kang tugase gawe seneng
E. Wong kang nyampeake rantaman acara ana ing resepsi utawa pertemuan umum

28. Kagem mengeti Jan mahargya dinten wiyosan Ibu Kartini, Dinas Pendidikan ngawontenaken
Lomba sesorah kangge siswa SMA. Maylinda bedhe tumut lomba sesorah punika. Amargi boten nate ndherek lomba, Maylinda lajeng ndamel cengkorongan dipunserat komplit lan dipunapalaken.

Metode sesorah ingkang dipun-ginakaken Maylinda inggih punika ....
A. Naskah
8. Ekstemporan
C. lmpromtu
D. Apalan
E. Dadakan

29. Pariwara salah sawijining pawarta kang katujukake marang umum, mula pariwara dikarepake diblakake, mula kudu cekak aos, lan cetha. Malah kanggo gawe pariwara kudu kreatif lan inovatif. Kang dikarepakake kreatif yaiku ....
A. bisa gawe pariwara
8. ora gampang percaya
C. nglumpukake pariwara
D. nampa apa anane
E. narik kawigaten

32. Sayembara inggih menika pariwara ingkang surasanipun ....
A. nawakake barang/barang
B. surasane lomba/adon
C. iklan radhio
D. iklan tv
E. iklan cetak

44. Miturut tradisi Jawa supados anggenipun jejodoan saged langgeng, kedah nenimbang bibit, bebet,bobot. lngkang dipun wastani bebet ....
A. Sarasilah calon manten
B. Tedak turunipun calon manten
C. Budi pekertinipun calon manten
D. Kalun_gguhan calon manten wonten masyarakat
E. Pendidikan calonmanten

45. Warni pethak wekdal upacara mecah tigan punika minangka pralambang ....
A. Kasucening penganten putri
B. Pangorbananipun ingkang Bapa
C. Tresna asihipun Bapa
D. Sari patining Bapa(sel sperma)
E. Tresna asihipun ibu

II. Garapen pitakonan-pitakonan ing ngisor iki kanthi patitis!

47. Tulisen ukara iki migunakake aksara Jawa !
a. Prabu Baka minangka rajaing Kraton Prambanan.
b. Krusak krusuk numpak kreta nguwot kreteg.
48. Sebutna pauderane tembang macapat gambuh (guru lagu, guru wilangan Ian guru gatra) Ian gawea sapada tembang gambuh !
49. Sebutna cengkorongane sesorah !
50. Gawea tuladha pariwara kanggo nawakake barang, baniur wangsulana pitakonan ing ngisor iki adhedasar pariwaramu !
a. Sapa sing gawe pariwara?
b. Apa isine pariwaramu ?

Dipersilahkan untuk mendonwload file tersebut pada tautan yang telah kami sediakan agar mendapatkan file yang lengkap dan utuh.

Sekian tulisan yang berjudul:

Soal Siap UKK/PAS/UAS Semester 2 Kelas 11/XI SMA/MA/SMK/MAK Bahasa Jawa-Mulok-Wajib-K13 Tahun 2019

Semoga sebaran informasi ini bermanfaat dan salam sukses selalu!

Posting Komentar untuk "Soal Siap UKK/PAS/UAS 2 Kelas 11 SMA/MA/SMK/MAK Bahasa Jawa-Wajib-K13 Tahun 2019"